Lover og statutter

§1

Formål

Foreningen er upolitisk. Dens formål er å arbeide til beste for Vellets medlemmer og distriktet og fremme felles velferdsinteresser.

§ 2

Opptagelse

§ 2 – Medlemskap

Personer over 18 år, som føler at de har en tilknytning til Øvre Grefsen Vel, kan bli medlemmer. Dette gjelder også om de bor utenfor Vellets grenser.

Ett medlemskap dekker en husstand.

Medlemmer som har flyttet ut av Øvre Grefsen Vels distrikt, kan beholde sitt medlemskap. Medlemmer som gjennom en årrekke har utvist stor interesse og innsats for distriktet og velarbeid, kan gis æresmedlemskap av styret.

Inn- og utmeldinger må skje skriftlig.

Beboere i borettslag/boligselskaper/boligsameier og lignende, kan bli medlemmer av Øvre Grefsen Vel. Ved avstemninger gjelder følgende stemmerettsbegrensninger for disse beboere:

10 – 15          boenheter                 inntil 3 stemmer

16 – 30          boenheter                 inntil 4 stemmer

31 – 50          boenheter                 inntil 5 stemmer

51 – 100        boenheter                 inntil 6 stemmer

101 – 200      boenheter                 inntil 7 stemmer

201 – 400      boenheter                 inntil 8 stemmer

over   400      boenheter                 inntil 9 stemmer

Det er en betingelse at det må være minst så mange stemmeberettigede til stede som det antall stemmer borettslaget/boligselskapet/boligsameiet har for å benytte kvoten fullt ut. Stemmene må være knyttet til navn på beboer som møter med fullmakt fra styret i borettslaget/boligselskapet/boligsameiet.

§ 3

Medlemmers rett og plikt

Ethvert medlem har krav på foreningens støtte ved å nyte godt av de arbeider foreningen setter i gang. Handler et medlem mot foreningens lov eller virker til skade for foreningen eller viser uverdig oppførsel, kan han av styret suspenderes som medlem inntil første årsmøte, som avgjør saken. Meddelelse herom må skje skriftlig. Huseiere som ikke er medlemmer, har ikke rett til noen form for støtte fra foreningen. Styret skal i den utstrekning landets lover og byens vedtekter gir anledning til det, søke å innfordre hos huseiere som ikke er medlemmer, den forholdsmessige anpart av utgifter ved et fellesarbeide som viser seg å komme huseier utenfor foreningen til gode.

§ 4

Kontingent

Kontingenten betales forskuddsvis – og for 1 år om gangen. Kontingenten eller andre økonomiske forpliktelser til foreningen har styret rettslig fullmakt til å innkreve.

§ 5

Foreningens organer

1. Årsmøte. 2. Medlemsmøter. 3. Styre.

§ 6

Årsmøte

Årsmøte er foreningens høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen av 1. kvartal. Melding om årsmøte bekjentgjøres med 3 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet må være styret ihende 2 uker før årsmøtet. Dagsorden bekjentgjøres 1 uke før årsmøtet. På årsmøtet skal behandles:

a) Årsberetning

b) Regnskap

c) Forslag og bevilgninger

d) Valg

Årsmøte velger styre og 2 eventuelt 3 varamedlemmer og 2 revisorer. Styret oppnevner underkasserere, og har utover dette anledning til å oppnevne nødvendige komiteer og representanter til forskjellige underutvalg. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år. Halve styret er på valg hvert år. Styret konstituerer seg selv. Dog kan et enkelt styremedlem velges for 1 år dersom dette godkjennes av årsmøtet og er nødvendig for å få et fulltallig styre. Styrets medlemmer velges ved skriftlig votering hvis ikke årsmøtet frafaller kravet om det. Valgbare til styret er enhver som har vært medlem av foreningen 6 måneder eller mer. Ethvert medlem har møterett på årsmøtet. Stemmerett oppnås etter 6 måneders medlemskap. Årsmøtet fastsetter kontingenten. Alle framlegg, unntatt lovendringer, avgjøres med alminnelig flertall. Etter innstilling fra styret kan årsmøtet utnevne æresmedlemmer. Det voteres uten debatt.

§ 7

Ekstaordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 25 medlemmer krever det. Kravet må være skriftlig. Ekstraordinært årsmøte kunngjøres som ordinært årsmøte, og innkalles med 2 ukers varsel. Det skal kun behandle de saker som kravet gjelder, og som er kunngjort.

§ 8

Medlemsmøter

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 5 medlemmer krever det. Kravet må være skriftlig.

§ 9

Styret

Styret består av 5 medlemmer; styreleder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styret er til stede. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget. Til styremøter innkalles varamedlemmene. Det skal avholdes minst ett styremøte hvert kvartal.

§ 10

Styrets arbeide

Styreleder har den daglige ledelse. Styreleder innkaller til styremøter, leder styrets forhandlinger og foreningens møter. Styreleder skal godkjenne alle utbetalinger, og i samarbeid med sekretæren føre foreningens korrespondanse. Nestleder fungerer som styreleder i dennes fravær. Sekretæren skal føre protokoll over alle møter, være foreningens arkivar og forøvrig stå i nært samarbeide med styreleder. Kassereren fører foreningens regnskap og medlemsfortegnelse. Kassereren ordner med innkreving av kontingenten og sørger også for å innsette foreningens midler i bank, eller på annen forsvarlig måte godkjent av styret. Alle uttak må godkjennes av styreleder og kasserer i fellesskap. Revisjonen skal føre tilsyn med regnskapet såvel tallmessig som kritisk og se etter at vedtak og overslag følges. Regnskap som legges fram til godkjenning, skal være påtegnet av revisjon med eventuelle merknader. Ettersyn foretas til ubestemte tider og skal gjelde alle som forvalter penger eller verdier som tilhører foreningen. Styret har rett til å bevilge av Vellets midler inntil kr 10.000,- i hvert enkelt tilfelle. Styret plikter å oppbevare foreningens materiell og eiendeler på en forsvarlig måte og sørge for at det er tilstrekkelig assurert.

§ 11

Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å være oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

§ 12

Oppløsning av foreningen

Foreningen kan ikke oppløses hvis 5 medlemmer vil fortsette foreningens arbeide. I tilfelle oppløsning skal foreningens eiendeler anvendes til veldedige formål innen distriktet.

§ 13

Lovenes ikrafttreden

Disse lover trer i kraft fra 14. mars 1991.

Revidert 21. mars 2018.

STATUTTER

For Øvre Grefsen Vels Fond

                                  Vedtatt på ekstrordinært årsmøte 29. mai 1984 

  1. Fondets startkapital er den sum Øvre Grefsen Vel mottar for salg av sin tomt, Kurveien 9, Oslo 4, gnr 75 bnr 679.

  2. Fondets midler skal settes inn til størst mulig rente i bank eller på annen sikker måte vedtatt av årsmøter med 2/3 flertall.

  3. Det skal ikke disponeres mer av fondets midler enn de påløpte renter, fratrukket årlig inflasjon basert på offentlig tallmateriale. Det skal dog alltid minimum kunne benyttes 50% av fondets påløpte renter (netto rentebeløp).

  4. Disponering av midler utover netto rentebeløp kan gjøres etter vedtak fatter av 2, to, på hverandre følgende ordinære årsmøter. Slike vedtak krever 2/3 flertall. Overskytende renter/avkastning tillegges Fondet.

  5. Netto rentebeløp kan disponeres til vellets drift, samt til veldedige-, humanitære- og sosiale tiltak innen vel-distriktet og bydelen. Årsmøtet kan fatte prinsipielle vedtak om tolkningen av nevnte tiltak.

  6. Styret gis fullmakt til bevilgning av beløp inntil kr 10.000,-, ti tusen kroner, for hvert enkelt tilfelle og kun 1, en, gang til samme mottaker innenfor ett og samme budsjettår. Det totale beløp innenfor samme budsjettår er begrenset oppad til kr 25 000,-, tjuefem tusen kroner, regnet etter juni 1985-kroner. Bevilgninger og tiltak utover dette krever vedtak gjort på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. De samlede bevilgninger må dog ikke overskride netto rentebeløp, jr statuttenes pkt 3.

  7. Endringer i disse statutter krever 2/3 flertall på to på hverandre følgende ordinære årsmøter.

  8. Disse statutter gis gyldighet fra 4. mars 2010.