Hvorfor bli medlem i ØGV

Som medlem støtter du vellets arbeid og bidrar til å skape et sterkt vel med gjennomslagskraft i saker til felles beste for alle i lokalmiljøet. Gjennom vellet kan du ta opp saker som angår fellesskapet og dermed bidra til å gjøre området vårt til et bedre sted å bo.

Kommunen ønsker å ha velforeningene i byen som samarbeidspartnere.

Foreningen er upolitisk. Dens formål er å arbeide til beste for Vellets medlemmer og distriktet, og å fremme felles velferdsinteresser.

  • Øvre Grefsen Vel er til for strøkets beste
  • Vellet arbeider for at områdets egenart skal bevares
  • Vellet engasjerer seg i turveier, stikkveier og trafikale forhold og ønsker å fungere som bindeledd mellom medlemmene og de forskjellige kommunale etater
  • Vellet engasjerer seg i det sosiale nærmiljøet.

Eksempler på saker hvor vellet har vært en sterk pådriver:

Eksempler på arrangementer som vellet arrangerer:

  • Årlig juletrefest
  • Årlig busstur
  • Tenning av julegran

Se under Medlemsfordeler for andre fordeler.

Ønsker du å melde deg inn vellet?

Klikk her


Området til Øvre Grefsen Vel

Kartet viser vårt område. Den blå delen ble «innlemmet» i 2017.

Området til Øvre Grefsen vel